โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259
บาทหลวง แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

***เรียนท่านผู้ปกครองทราบ

เนื่องด้วยวันพุธที่ 22 และ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
เป็นวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จึงขอรบกวนท่านผู้ปกครองทุกท่าน ติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้

ระดับชั้น
ค่าธรรมเนียม
ปฐมวัยปีที่ 1-3
7,337
ประถมศึกษาปีที่ 1
7,002
ประถมศึกษาปีที่ 2-6
5,002

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4,917

หากท่านผู้ปกครองไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในคราวเดียว รบกวนท่านผู้ปกครองมาทำการติดต่อขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งท่านผู้ปกครองทราบ

 

23 มี.ค. - 30 เม.ย. 2558 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารีสำรอง

วันที่ 2 ธ.ค. 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

กีฬาสี
วันที่ 8-9 ม.ค. 2558

พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ก.พ. 2558

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเทพราช

ผู้บริหาร คณะครูพักผ่อนร่วมกัน ณ มุมทะเลจันทร์โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 -11 มี.ค. 2558

 

ภาพกิจกรรมปี 2557 | ภาพกิจกรรมปี 2556 | ภาพกิจกรรมปี 2555

สถิติผู้เข้าชม

Website counter

 
โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 66/1/1 หมู่ 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-847258 โทรสาร 038-847259